Soccer Game

זכויות פנסיה

עדכון זכויות בנושא פנסיה, ינואר 2017

מגדילים את ההפקדה לפנסיית חובה החל מינואר 2017

מאת עורך-דין רן קידר

בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי בין ההסתדרות לנציגי המעסיקים (פברואר 2016) להגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני במשק, פנסיית החובה בישראל גדלה. הפנסיה תעמוד לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד ולא 17.5% כפי שהיה עד כה. הגדלת שיעור ההפקדות התבצעה בשתי פעימות.
השינוי בהפקדות לחיסכון לפנסיה:

פנסיה.gif