window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57035889-1'); הארגון מתנגד לבדיקת שחקנים בפוליגרף - ארגון שחקניות ושחקני הכדורגל בישראל

הארגון מתנגד לבדיקת שחקנים בפוליגרף


חזרה לעדכונים וחדשות

חטיבת הספורט בהסתדרות המעו"ף בראשות ניר אלון עתרה ביום 11 ינואר 2024 לבית המשפט המחוזי כנגד ההתאחדות לכדורגל בדרישה לבטל לאלתר הוראות בתקנון ההתאחדות המחייבות שחקנים לבצע בדיקת פוליגרף, תוך איום בהשעיה לכל שחקן שיסרב להיבדק.
מדובר בהוראות הפוגעות בזכויות יסוד של השחקנים, אשר מקנות להתאחדות סמכות בלתי מוגבלת לזמן כל שחקן על פי שיקול דעתה הבלעדי לבדיקת פוליגרף באופן הפוגע בפרטיות. בכך נטלה לעצמה ההתאחדות סמכות שלא מוקנית אפילו למשטרת ישראל בחקירת העבירות החמורות ביותר.
התביעה הוגשה על ידי היועץ המשפטי להסתדרות, עו"ד יחיאל שמיר, ועו"ד דניאל שחבר שלום.
התביעה הוגשה לאחר שההתאחדות לכדורגל תיקנה את התקנון שלה באופן חד-צדדי כך שכל שחקן ושחקנית כדורגל יחויבו לעבור בדיקת פוליגרף על פי דרישת המעסיק בכל נושא, ושחקן שיסרב לבצע את הבדיקה לפי דרישת הקבוצה או חברת החקירות שפועלת מטעם ההתאחדות, יושעה לאלתר ממשחקים.
הסתדרות המעו"ף טוענת כי מדובר בפגיעה בזכות היסוד לפרטיות וההוראה היא בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק הגנת הפרטיות וחופש העיסוק. אף ארגון שחקני הכדורגל העולמי מתנגד לחיוב שחקנים בבדיקת פוליגרף והדבר לא נהוג במדינות אחרות בעולם. למעשה, גם למשטרת ישראל, הגורם האמון על חקירת הליכים פליליים המדינה, אין כל סמכות לחייב בבדיקה שכזו גם כאשר הדבר דרוש לצורך חקירת חשודים בביצוע העבירות החמורות ביותר בספר החוקים.
עו"ד גיל בר-טל, יו"ר הסתדרות המעו"ף: "אנחנו מקווים שההתאחדות תתעשת ותקבל את עמדת ההסתדרות בטרם יידרש בית המשפט לבטל את הסעיף הבלתי חוקי בתקנון. יש דרכים פוגעניות פחות ואנושיות יותר להשיג את המטרה של טוהר המשחקים".
ניר אלון, ראש חטיבת הספורט בהסתדרות המעו"ף: "לא נאפשר פגיעה בזכויות יסוד של שחקנים ובוודאי שלא נאפשר איום בסנקציות כלכליות על שחקנים שיסרבו להיבדק בפוליגרף"