10 הטיפים לשחקן הכדורגל


חזרה לזכויות השחקן

 

1. אל תחתום על כל מסמך ו/או הסכם לפני שהעברת אותו לנציגות השחקנים לצורך קבלת הערות.

2. שחקן הכדורגל נחשב עובד לכל דבר ועניין, וחלים עליו כללי משפט העבודה.

3. שחקן הכדורגל כפוף להוראות החוזה עם האגודה, תקנון ההתאחדות לכדורגל והדין.

4. כל שחקן זכאי לביטוח פנסיוני – שחקן ללא ביטוח קיים – תחילת הביטוח היא לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים; שחקן עם ביטוח פנסיוני קיים – זכאי להפרשות מהיום הראשון בקבוצה (רטרואקטיבית לאחר 3 חודשים).

5. שחקן זכאי לתשלום שכר עד ה-9 לכל חודש, בגין החודש הקודם. תשלום לאחר ה-9 מהווה הלנת שכר.

6. במקרה של פציעה יש לשמור את כל התיעוד הרפואי.

7. במקרה של פציעה יש לפעול, ללא דיחוי, בשלושה מישורים מקבילים: תביעה לביטוח לפי חוק הספורט; תביעה לביטוח לאומי – בגין תאונה בעבודה; תביעת נכות לקרן הפנסיה. זאת בנוסף לביטוח פרטי ככל שיש לשחקן.

8. במקרה של חוב שכר של הקבוצה לשחקן יש לפנות ישירות לארגון.

9. תביעת חוב אפשרית או בבוררות או בבית הדין לעבודה, לפי בחירת השחקן ולפי שיקולים משפטיים. כדאי להתייעץ משפטית עם הלשכה המשפטית של הנציגות/ההסתדרות.

10. להסתדרות הכללית 29 מרחבים בכל הארץ ובכל מרחב עומד לרשות השחקן עורך דין, בתחום של משפט העבודה, שיכול להגיש תביעה בשם השחקן במקרה של אי תשלום שכר ו/או פרמיה על ידי הקבוצה, אי הפרשות לפנסיה או בכל עניין אחר בתחום משפט העבודה.

 

Soccer Cleats