תיקון העברת שחקניות


חזרה לזכויות השחקן

תיקוני תקנון- העברת שחקניות ומעמד השחקנית – יוני 2017

להורדת הקובץ הקליקי כאן

1 .שחקנית אשר ההתקשרות החוזית עם הקבוצה בה היה רשומה נסתיימה, תוכל
לעבור ולהירשם בקבוצה אחרת, בהתאם ובכפוף לתנאים ולסייגים שבתקנון זה .
2 .בכפוף ובהתאם לאמור בתקנון זה ובחוק הספורט, קבוצה מעבירה תהיה זכאית
לפיצוי בגין אימונה וקידומה של שחקנית העוברת משורותיה.
3 .קבוצה קולטת המעוניינת לקלוט שחקנית לשורותיה ו/או שחקנית המבקשת
לעבור מהקבוצה בה היא רשומה לקבוצה אחרת, ינהלו מו"מ עם הקבוצה
המעבירה. הגיעו הצדדים לכלל הסכמה בדבר תנאי העברתה של השחקנית, יפעלו
הצדדים להעברת השחקנית. ככל ומדובר בשחקנית שעוברת לקבוצה בליגת העל
לנשים, יהיו ההעברה והסכם השחקנית כפופים לאישור הבקרה התקציבית בליגת
הנשים.
4 .לא הגיעו הצדדים לכדי הסכמה בדבר תנאי העברתה של השחקנית והשחקנית לא
פעלה עפ"י הוראות ס"ק 5 להלן בדבר הגשת טופס הסגר או הודעת שחקן בהתאם
לחוק הספורט, תחולנה ההוראות הבאות:
א. היה גילה של השחקנית בתום העונה האחרונה להסכם מעל 14
שנים, אך לא מעל 24 שנים רשאים הקבוצה המעבירה ו/או
הקבוצה הקולטת ו/או השחקנית עצמה, לפנות למוסד למעמד
השחקן על מנת שיקבע את גובה סכום הפיצוי, אשר ישולם
לקבוצה המעבירה, עבור קידומה ואימונה של השחקנית.
ב. בהיעדר הסכמה לגבי גובה סכום הפיצוי, ייקבע הסכום ע"י המוסד
למעמד השחקן עפ"י פניית השחקנית או מי מהקבוצות, אולם, בכל
מקרה ובכפוף לכל האמור להלן, הסכום שייקבע לא יפחת
מהסכומים הנקובים בטבלה "טבלת העברות ליגות נשים" —
נספח טז 1 "המתייחס למספר שנות הרישום של השחקנית
בקבוצה.
ג. היה גילה של השחקנית בתום העונה האחרונה להסכם מעל 24
שנים, רשאית היא לעבור ולהירשם בכל קבוצה שתחפוץ, מבלי
שהקבוצה המעבירה תהא זכאית לפיצוי כלשהו בגין ההעברה.
ד. על אף האמור בסעיף קטן )ג( שלעיל, שחקנית אשר גילה בתום
העונה האחרונה להסכם עולה על 24 שנים וזו הפעם הראשונה בה
עוברת השחקנית מהקבוצה בה שיחקה מרבית שנותיה, תהא
הקבוצה המעבירה זכאית לקבל מהקבוצה הקולטת, או
מהשחקנית עצמה, פיצוי עבור קידומה ואימונה של השחקנית, כפי
שיסוכם בין הצדדים, ובהיעדר הסכמה, כפי שייקבע על ידי המוסד
למעמד השחקן.
ה. לעניין כל האמור לעיל יובהר כדלקמן:
1 .השאלה של שחקנית במהלך השנים בהן הייתה
רשומה בקבוצה המעבירה לא תחשב כהעברה
לעניין "העברה הראשונה"
2 .לצורך חישוב השנים במהלכן התאמנה והתקדמה
שחקנית בקבוצה, יראו בגיל 14 שנים כגיל
המינימלי לתחילת אימונה וקידומה של השחקנית,
גם אם החלה להתאמן ולשחק בה קודם לכן.
3 .בחישוב הסכום המצטבר המינימלי הנקוב בטבלת
ההעברות, לא יובאו בחשבון שנים )עונות
משחקים( בהן הושאלה השחקנית מהקבוצה
המעבירה לקבוצה אחרת.
.4 כל הוראות סעיף 14 לתקנון הרישום בעניין המוסד
למעמד השחקן יחולו בהתאם לעניין הוראות אלו.
5 .ביקשה שחקנית לעבור מהקבוצה בה היא רשומה לקבוצה אחרת ופעלה
בהתאם להוראות סעיף 11א לחוק הספורט, לא יחולו ההוראות הנ"ל
ולאחר תום התקופה הקבועה בחוק הספורט )בהתאם לגילה(, תוכל
השחקנית לעבור לכל קבוצה אחרת ללא תשלום פיצוי על ידה או על ידי
הקבוצה הקולטת.
6 .הגבלת העברות – קבוצת נשים לא תוכל לקלוט בדרך של העברה במהלך
חלון העברות אחד יותר מ-2 שחקניות שההסכם שלהן עם קבוצתן
הקודמת הסתיים במהלך אותו חלון רישום.
הוספת סעיף 21 ב2 לתקנון הרישום
ב1 .על העברת שחקניות בליגות נשים יחולו ההוראות הרלוונטיות בנספח ה'
לתקנון האליפות.

טבלת העברות בליגות נשים נספח טז2 לתקנון הרישום
1 .השימוש בטבלה זו ייעשה לצורך חישוב סכום הפיצוי המינימלי המגיע לקוצה
מעבירה בגין אימונה וקידומה של שחקנית אשר גילה בין 14 ל-24 שנים.
2 .סכום הפיצוי המינימלי יהיה הסכום המצטבר של הסכומים הנקובים בכל אחת
מהשנים בהן שיחקה השחקנית בקבוצה המעבירה, בהתאם למפורט בטבלה:
גיל השחקנית | גובה הפיצוי המינימלי בגין כל עונה שבה הייתה רשומה השחקנית בקבוצה המעבירה:

14-17 | 2000 ש"ח
18-24 | 5000 ש"ח במידה והשחקנית שותפה בפועל

(בכל כמות דקות שהיא במחצית מהמשחקים הרשמיים של העונה הרלוונטית בקבוצת הבוגרות. )

| 2500 ש"ח במידה ולא שותפה כאמור.